top of page

מדיניות החזרת מוצרים

מדיניות החזרות / ביטולים
אין בהוראות תקנון זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 . 

בעת ביטול עסקה, לקוח יהא רשאי לבטל את בקשתו לקניית מוצרים בהתאם לתנאים הקבועים לעניין זה בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א- 2010 , מועד הביטול ועפ"י התנאים המפורטים כלהלן.

ביטול עסקה יתאפשר תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, יש להודיע על הבקשה דרך הוואטסאפ העסקי שמספרו 052-4721584.
שליחת הבקשה אינה מהווה אישור לביטול העסקה.

למרות האמור לעיל, לא ניתן להחזיר מוצרים אשר נפתחו מאריזתם ו/או הורכבו בבית הלקוח/ה ו/או מוצרים בהזמנה מיוחדת ו/או מוצרים מעודפים או תצוגה.

על מנת לבצע החזרת מוצר או החלפתו, על המוצרים המוחזרים להיות באריזה המקורית וחדשים לחלוטין, ללא כל סימני שימוש.
החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בקבלת החלטה לעניין תקינות ו/או שלמות המוצרים שהוחזרו.

הלקוח יישא בעלות איסוף המוצר, אשר יתבצע באמצעות  המחסן 2020  ובכפוף למחירון הובלות החברה.

החברה תהיה רשאית לגבות מהלקוח/ה דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר ההזמנה או 100 ₪, לפי הסכום הנמוך מבניהם. כל זאת לצורך כיסוי הוצאותיה של החברה בשל ביטול עסקה זו. כמו כן, על הלקוח יחולו הוצאות המשלוח והוצאות איסוף המוצר בחזרה לחברה.

​כל זיכוי יבוצע באמצעות אמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה בלבד, בהתאם ללוחות הזמנים וצורת הזיכוי של חברת האשראי. 
לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות. 

אם בשל חוסרים במלאי, יוזמנו פריטים שלא יימצאו במחסן החברה – יזוכה הלקוח באופן מיידי, ויישלח אליו מייל עדכון על ביצוע הזיכוי, אלא אם בחר הלקוח להמתין למועד אספקה חדש או ביקש לרכוש מוצר חלופי באותו סכום, במקרה של הפרשי מחיר יבוצע חיוב/זיכוי בהתאם.


אי התאמה ו/או פגם במוצר שמקורו בחברה אינה מהווה עילה לביטול ההזמנה.

החברה מתחייבת לתקן את הפגם / לטפל באי ההתאמה בכפוף לכתב האחריות.


בכבוד רב,

המחסן 2020 בע"מ

bottom of page